INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL POTRIVIT ART.13 din Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016

  1. Operatorul de date cu caracter personal

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este legală și este realizată doar pentru scopuri legitime, în îndeplinirea obligaților legale ce îi revin instituției și în exercitarea autorității publice cu care este investit UAT Comuna Șiria în funcţie de necesitatea asigurării serviciilor publice locale către cetățeni, gestionarea resurselor financiar locale, în conformitate cu legislația în vigoare(legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, hotărâri de consiliu, regulamente interne, proceduri) .

  1. Legalitatea prelucrării

Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d )prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

3.Principalele actele normative care reglementează activitatea administrației publice locale, în baza cărora sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt:

-Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

-OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

– OG nr.28/2008 privind registrul agricol;

– Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

– Codul civil;

-Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,

-Legea nr.207/2015 privind Codul de provcedură fiscală;

-Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii și normele de aplicare;

– Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan ;

– Legea nr.18/1991, privind fondul funciar și actele normative succedente;

– Legea 119/1996, cu privire la actele de stare civilă și a alor acte normative în materie;

– OG nr.97/2205 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români și a tuturor actelor normative în materie;

-Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

-Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

-Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

-Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în exercitarea autorității publice cu care este investit UAT Comuna Șiria în funcţie de necesitatea asigurării serviciilor publice locale către cetățeni și gestionarea resurselor financiar locale:

preluarea și rezolvarea în termen a petiiților și cererilor depuse la compartimentele funcționale din cadrul Primăriei comunei Șiria;

-emiterea adeverințelor, certificatelor, autorizaților, avizelor, titlurilor de proprietate, dispoziții, hotărâri date în competența administrației publice locale;

– completarea registrului agricol și eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare;

– înregistrare contractelor de arendă;

-înregistrarea fiscală a bunurilor mobile și imobile ale persoanelor fizice;

-încasarea taxelor și impozitelor locale, urmărirea debitelor și executarea silită a debitelor și penalităților neachitate;

-efectuarea anchetelor sociale în condițiile legii;

– întocmirea actelor de stare civilă și eliberarea certificatelor aferente;

-preluarea cereilor și eliberarea cărților de identitate și a celor de identitate provizorie;

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal obținute de la persoane fizice pot fi prelucrate în exercitarea autorității publice, ca o obligație legală expres prevăzută și pot fi dezvaluite altor instituții publice cu care cooperează în îndeplinirea atribuțiilor legale.

Autoritățile/instituțiile publice cărora le sunt furnizate date cu caracter personal de la UAT Șiria au obligația de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea normelor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu scopurile prelucrării.

6. Drepturile persoanei vizate

În conformitate cu dispoziţiile art.13-21 din Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:persoanele ale căror date sunt prelucrate de instituția noastră au dreptul să își exercite dreptul de acces la date, de rectificare, ștergere, restrecționare și dreptul de a depune plângere.

7. Perioada stocării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personale vor fi stocate conform nomenclatorului arhivistic aprobat în cadrul instituției, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

COMUNA ȘIRIA

PRIMĂRIA ȘIRIA

Persoană responsabilă cu protecția datelor

Gajdo Tunde

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support