HCL 2 / 8.01.2013


HOTĂRÂRE NR.2 / 8.01.2013

privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local pentru anul 2013


Primarul comunei Şiria având în vedere:

– raportul de specialitate nr.65/07.01.2012 întocmit de serviciul urbanism;

– expunerea de motive nr.66/07.01.2012;

ţinând cont de prevederile:

– art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

– art. 36 alin.(2), lit. d şi alin. 6 lit.a din legea nr. 215/2001 republicată;


PROPUN:
Consiliului local al comunei Şiria adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru anul 2013, astfel:


ART.1 Se aprobă Planul anual de lucrări de interes local pentru anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului- judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, viceprimar, administrator public, compartimentul urbanism şi secretarul comunei Şiria.


INIŢIATOR, 

PRIMAR, Ing. Bot Valentin


AVIZAT DE LEGALITATE

SECRETAR,

Mihuţ Gabriela-Mihaela

 

HCL 3 / 8.01.2013

 

HOTĂRÂRE NR.3 / 8.01.2013

din data de 08.01.2013

privind aprobarea structurii reţelei şcolare de pe raza comunei Şiria pentru anul şcolar 2013-2014

 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

 • Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.74/07.01.2012 al secretarului comunei Şiria;

 • expunerea de motive nr.75/07.01.2012;

 • adresa nr.53/04.01.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad;

 • procesul verbal al Consiliului administrativ al Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Şiria;

ţinând cont de prevederile:

 • art.19, art.61, art.94 alin.2 lit.d şi art.95 alin.1 lit.o din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;

 • Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional acreditat pentru anul 2013-2014, aporbată prin Ordinul MECTS nr.6212/13.11.2012;

 • Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

 • art.36, alin.2, lit.d şi alin.6, lit.a, pct.1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată;

 • în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 13 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE

ART.1 Se aprobă structura reţelei şcolare de pe raza comunei Şiria pentru anul şcolar 2013-2014, astfel:

  

REȚEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PROPUSĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Observații

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)

1

Arad

Rural

Şcoala Gimnazială " Ioan Slavici "Șiria str. 85 Infanteriei, nr.1833,tel /fax0257531184, e-mail: scoalasiria@yahoo.com/ Gimnazial

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Galșa nr.264 tel/fax 0257531238 e-mail scoala.galsa@yahoo.com / GIMNAZIAL

 

 

 

 

 

Şcoala Primară Mâsca nr. 2,tel 0257516.677/PRIMAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Șiria str. Mihai Eminescu, nr. 1844 tel 0257384000/PREȘCOLAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Șiria,str.Ioan Slavici, nr.496,tel.0257384184 PREȘCOLAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Galșa , nr. 264, tel.0257384008 PREȘCOLAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Mâsca, nr.1,tel. 0257516677 PREȘCOLAR

 

ART.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – judeţul Arad

 • Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

 • Primarul comunei Şiria;

 • Şcoala Gimnazială Ioan Slavici din Şiria.


INIŢIATOR, 

PRIMAR, Ing. Bot Valentin


AVIZAT DE LEGALITATE

SECRETAR,

Mihuţ Gabriela-Mihaela

 

HCL 4 / 8.01.2013

 

HOTĂRÂRE NR.4 / 8.01.2013

din data de 08.01.2013

privind acordarea avizului de principiu în vederea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Şiria

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– expunerea de motive prin care se propune înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a comunei Şiria,

– raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Şiria,

ţinând cont de prevederile:

– legii nr.155/2010 a poliţiei locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

– O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

– art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), alin.(6) lit.a pct.7,9,11,12 şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,

în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu …… voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se acordă aviz de principiu în vederea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Şiria, structură fără personalitate juridică, BIROU în cadrul aparatulului de specialitate al Primarului comunei Şiria.

ART.2 Se acordă aviz de principiu pentru înfiinţarea unui număr de 8 posturi în cadrul structurii Poliţiei locale Şiria, astfel: 

 • 1 Funcţie de conducere:

 • Şef birou, gradul II

 • 7 funcţii de execuţie:

 • poliţist local, clasa I, gr. principal – 2 posturi;

 • poliţist local, clasa I, gr. asistent – 1 post;

 • poliţist local, clasa I, gr. asistent debutant – 2 posturi;

 • poliţist local, clasa III, gr.principal – 1 post;

 • poliţist local, clasa III, gr. asistent – 1 post.

ART.3 În vederea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Şiria şi aprobării posturilor menţionate la art.2, se vor face demersurile necesare înfiinţării către A.N.F.P Bucureşti, ulterior urmând a se aproba prin Hotărâre de Consiliu.

ART.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – jud. Arad;

 • Primarul comunei Şiria.


INIŢIATOR, 

PRIMAR, Ing. Bot Valentin


AVIZAT DE LEGALITATE

SECRETAR,

Mihuţ Gabriela-Mihaela