HCL NR. 118 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 118

din data de 27.08.2014

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

 –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

-expunerea de motive nr.7291/26.08.2014;

– raportul de specialitate nr.7290/26.08.2014 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– raportul comisiei de specialitate al Consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

– art.36, alin.2, lit. b şi alin. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art.19, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad

– Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

– Primarul comunei Şiria.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 119 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 119

din data de 27.08.2014

privind modificarea HCL Șiria nr. 16/31.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rămas neutilizat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2013

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

 –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

-expunerea de motive nr.7294/26.08.2014;

– raportul de specialitate nr.7293/26.08.2014 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– raportul comisiei de specialitate al Consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

– art.36, alin.2, lit. b şi alin. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă modificarea art. 1, pct.1 a HCL Șiria nr. 16/31.01.2014, care va avea următorul conținut:

„1. finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, astfel:

– pentru obiectivul de investiții „modernizare străzi în comuna Șiria”:                                                                         690.000 lei;

– pentru alte categorii de investiții („parc central”, „monumente istorice”,

„drumuri agriole”, „drumuri comunale” și „Centrul Local de Informare și          Promovare Turistică Galșa”):

                                                        210.000 lei.

         ART.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, DGFP Arad şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

         (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi publicare pe site-ul instituţiei.

         (3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, biroul financiar-contabil.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 120 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 120

din data de 27.08.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  restaurarea mormântului lui Mihai Borlea

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

        –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

         – expunerea de motive nr.7285/26.08.2014;

        – raportul nr. 7288/26.08.2014 înaintat de biroul financiar-contabil  și

         compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Șiria;

         – raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

         ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c și alin.6 lit.a pct.4 și pct.10 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei pentru restaurarea mormântului preotului Mihai Borlea, tatăl lui Sigismund Borlea, personalitate șiriană, mormânt amplasat în cimitirului ortodox de lângă Parohia Ortodoxă Română Șiria.

Art.2Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

–                 Instituţia Prefectului – judeţul  Arad;

–                 Biroul financiar-contabil;

–                 Compartiment urbanism.                

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 121 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 121

din data de 27.08.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea unei persoane care a împlinit vârsta de 102 de ani

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

               –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

         – adresa Ministerului Apărării naționale nr. CV952/15.07.2014, înregistrată

         la primăria comunei Șiria cu nr. 6269/25.07.2014;

         – raportul de specialitate nr. 7273/26.08.2014  înaintat de secretarul

         Comunei Şiria și biroul financiar contabil;

         – expunere de motive nr. 7274/26.08.2014;

         – raportul comisiei de specialitate a consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.(2) lit.d şi alin.6 pct.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea d-lui Botaş Ioan, veteran de război, domiciliat în comuna Şiria, str. Ioan Slavici nr. 969, identificat cu BI seria HC nr. 298469, CNP 1120824024673, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 de ani.

ART.2 Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

         ART.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Primarul comunei Şiria şi biroul financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 122 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 122

din data de 27.08.2014

privind alocarea sumei de 20.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VI – a” în data de 07.09.2014

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

               –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

–         raportul de specialitate nr. 7277/26.08.2014 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

–         expunerea de motive nr. 7276/26.08.2014;

–         raportul comisiei de specialitate,

ţinând cont de prevederile:

–         art. 36  alin. 4 lit. a și  alin. 6 lit. a pct.4 din Legea nr. 215/2001    republicată;

–         art.5 alin.3 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

          ART.1 Se alocă suma de 20.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VI – a” în data de 07.09.2014.

ART.2 Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Primarul comunei Şiria, Biroul financiar-contabil.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 123 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 123

din data de 27.08.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat lui Gheorghe Popa de Teiuș

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

               –  proiectul de hotărâre înaintat de consilier local Priescu Marcel Ioan;

         – expunerea de motive nr. 6597/05.08.2014;

        – raportul nr. 7283/26.08.20214 înaintat de biroul financiar-contabil  și compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Șiria;

         – raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

         ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c și alin.6 lit.a pct.4 și pct.10 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 (1)Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru realizarea  unui monument dedicat lui Gheorghe Popa de Teiuș, personalitate gălșană, prim comite al județului Arad și om de cultură.

         (2) Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

         Art.2 Se aprobă amplasarea monumentului menționat la art.1 în zona Căminului cultural din localitatea Galșa, care-i poartă numele.

         Art.3 Amplasarea monumentului se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului emis de Ministerul Culturii și Cultelor, sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia.

         Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

Instituţia Prefectului – judeţul  Arad;

Biroul financiar-contabil;

Compartiment urbanism.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 124 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 124

din data de 27.08.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat preotului profesor doctor Ioan Petranu

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

               –  proiectul de hotărâre înaintat de consilier local Priescu Marcel Ioan;

         – expunerea de motive nr. 6799/12.08.2014;

        – raportul de specialitate nr. 7286/26.08.20214 înaintat de biroul financiar-

         contabil  și compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Șiria;

         – raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

         ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c și alin.6 lit.a pct.4 și pct.10 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 (1)Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru realizarea  unui monument dedicat preotului profesor doctor Ioan Petranu, personalitate mîscană.

         (2) Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

         Art.2 Se aprobă amplasarea monumentului menționat la art.1 în zona Căminului din localitatea Mîsca, care-i va purta numele.

         Art.3 Amplasarea monumentului se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului emis de Ministerul Culturii și Cultelor, sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia.

         Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – judeţul  Arad;

– Biroul financiar-contabil;

– Compartiment urbanism.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 106 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 106

din data de 22.07.2014

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

 –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

– expunerea de motive nr.6128/22.07.2014;

– raportul de specialitate nr.6129/22.07.2014 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– raportul comisiei de specialitate al Consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

– art.36, alin.2, lit. b şi alin. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art.19, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad

– Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

– Primarul comunei Şiria.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 107 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 107

din data de 22.07.2014

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea defunctului Burzan Ștefan

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

 – proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

– cererea d-nei Weis Viorica-Florica, înregistrată cu nr. 5695/07.07.2014, prin care solicită un ajutor bănesc pentru cheltuielile de înmormântare a unchiului Burzan Ștefan.

-raportul de specialitate nr.5695/15.07.2014 înaintat de compartimentul asistență socială, din cadrul Primăriei Comunei Șiria;

– expunerea de motive nr.6072/21.07.2014;

– certificatul de deces al defunctului Burzan Ștefan;

ţinând cont de prevederile:

– art.15 din Legea nr.273/2006, modificată şi completată;

– art.36 alin.(2) lit.b şi alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru acordarea unui ajutor de urgenţă pentru înmormântarea defunctului Burzan Ștefan, decedat la data de 04.07.2014.

            (2) Suma de 1.000 lei se va acorda d-nei Weis Viorica-Florica, cu domiciliul în comuna Șiria str. Mihai Eminescu nr. 1289 jud. Arad,posesoare al CI seria AR nr. 349094, CNP 2741129024660, în numerar la caseria Primăriei comunei Șiria.

ART.2  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: Insituţia Prefectului Judeţului Arad, primarul comunei Şiria, d-nei Weis Viorica-Florica şi biroul financiar-contabil din cadrul primăriei comunei Şiria.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela

HCL NR. 108 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 108

din data de 22.07.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat lui Sigismund Borlea

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

     –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

        – expunerea de motive nr.6111/21.07.2014;

        -raportul nr.6112/21.07.2014 înaintat de biroul financiar-contabil și compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Șiria;

         – raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

            ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c și alin.6 lit.a pct.4 și pct.10 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 11.000 lei pentru realizarea  unui monument dedicat lui Sigismund Borlea, personalitate șiriană, luptător pentru drepturile naționale.

Art.2 Se aprobă amplasarea monumentului menționat la art.1 în parcul central din localitatea Șiria.

Art.3 Amplasarea monumentului se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului emis de Ministerul Culturii și Cultelor, sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

–                 Instituţia Prefectului – judeţul  Arad;

–                 Biroul financiar-contabil;

–                 Compartiment urbanism.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela