HCL NR.11 / 25.01.2011

HOTĂRÂREA NR.11

din data de 25.01.2011

privind iniţierea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal şi al Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării unei zone de locuinţe pe terenurile intravilane înscrise în CF nr.301874, 301859 Şiria, proprietatea privată a comunei Şiria

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

 • proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.571/25.01.2011 înaintat de Serviciul Urbanism.

 • expunere de motive nr.569/25.01.2011;

 • raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria;

 • extrase CF nr.301859, 301874 Şiria;

ţinând cont de prevederile:

 • Art. 36 alin. (2), lit.c şi alin (5) , lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

 • Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 • P.U.G. Şiria;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

 

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă iniţierea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal şi al Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării unei zone de locuinţe pe terenurile intravilane înscrise în CF nr .301874 şi CF nr. 301859 Şiria, în suprafaţă totală de 15300 mp, proprietatea privată a comunei Şiria, urmând ca parcelele de teren construibile să fie scoase la vânzare prin licitaţie publică.

ART.2 Sumele necesare elaborării şi avizării PUZ-ului vor fi alocate de la bugetul local al comunei Şiria.

ART.3(1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: Serviciul urbanism.

 

AVIZAT DE LEGALITATE,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR,

Buzdugan Viorel Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR.12 / 25.01.2011

HOTĂRÂREA NR.12

din data de 25.01.2011

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local în adunarea generală a acţionarilor SC Compania de Apă SA Arad, să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2010

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– raportul nr.606/24.01.2011 înaintat de secretarul comunei Şiria;

– expunerea de motive nr.607/24.01.2011;

– raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

– adresa nr.316/14.01.2011 a SC Compania de Apă Arad SA Arad, prin care solicită adoptarea prezentei hotărâri;

ţinând cont de prevederile:

– dispoziţiile art.37 din Legea nr.215/2001 privind desemnarea reprezentantului unităţii administrativ teritoriale în Adunarea generală a operatorului regional SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA ARAD

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se mandatează reprezentantul comunei Şiria dl. Bot Valentin primar al comunei Şiria, cetăţean român, născut la data de 02.02.1967 în Arad, judeţul Arad domiciliat în Şiria, str. Aradului nr.516, posesor al CI seria AR, nr.457102, eliberat de Pol. Orş. Pîncota la data de 02.02.2010 să voteze bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 şi situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 2010.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compania de Apă Arad şi Consiliul local Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – judeţul Arad;

 • Consiliul Local Şiria;

 • S.C. Compania de Apă S.A. Arad

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,

Buzdugan Viorel SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR. 8 / 25.01.2011

HOTĂRÂREA NR.8

din data de 25.01.2011

privind acordarea unor facilităţi la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011

 

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

 • Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.566/24.01.2011 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

 • expunerea de motive nr. 567/24.01.2011;

 • raportul comisiei de specialitate a consiliului local.

ţinând cont de prevederile:

 • art. 36 alin.2 lit b şi alin.4 lit.c din Legea nr.215/2001, republicată cu modificăriel ulterioare;

 • art. 286 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările ulterioare;

 • H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se acordă scutire de la plata impozitului aferent anului 2011 pentru clădirile folosite ca domiciliu de persoanele fizice şi respectiv pentru terenurile aferente acestor clădiri, persoanelor fizice care în mod cumulativ realizează la adresa unde este situat imobilul atât trotuarul cât şi şanţul corespunzător frontului stradal pe care îl ocupă.

ART.2 Se acordă scutire de la plata impozitului aferent anului 2011 pentru clădirile folosite ca domiciliu de persoanele fizice şi respectiv pentru terenurile aferente acestor clădiri, persoanelor fizice care realizează la adresa unde este situat imobilul, podul aferent intrării în acest imobil proprietatea sa.

ART.3 Se acordă scutire de la plata impozitului aferent anului 2011 pentru clădirile folosite ca domiciliu de persoanele fizice şi respectiv pentru terenurile aferente acestor clădiri, persoanelor fizice care realizează la imobilul proprietatea sa lucrări de finisaje exterioare (tencuieli, placaje, zugrăveli şi vopsitorii).

ART.4 Realizarea lucrărilor se va face sub supravegherea şi coordonarea Serviciului urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria care la finalul executării lucrării va întocmi un proces verbal de recepţie a lucrării, proces-verbal care va sta la baza acordării scutirilor.

ART.5 Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la art.1 se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.

ART.6 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: Serviciul urbanism, Biroul financiar –contabil.

AVIZAT DE LEGALITATE,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR,

Buzdugan Viorel Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR. 9 / 25.01.2011

HOTĂRÂREA NR.9

din data de 25.01.2011

privind aprobarea planului de activităţi pe anul 2010 al Regiei Publice Locale ”OCOLUL SILVIC ZĂRANDUL”

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

 • Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.555/24.01.2011 înaintat de administratorul public din cadrul Primăriei comunei Şiria,

 • expunerea de motive nr.556/24.01.2011,

 • raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

ţinând cont de prevederile:

– art.136 alin.4 din Constituţia României;

– art.14 din Legea nr.15/1990, modificată şi completată;

– art.15, alin.3 din Legea 46/2008- Codul silvic, cu modificările ulterioare;

– O.M.A.P.D.R. 198/2009 privind aprobarea procedurii de constituire şi autorizare a ocoalelor silvice(…);

– art. 21 alin.1, art. 36 alin. c, art. 119 – 123 din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă planul de activităţi pe anul 2010 al Regiei Publice Locale ”OCOLUL SILVIC ZĂRANDUL”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad,

– Primarul comunei Şiria,

– Ocolul Silvic Zărandul.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,

Buzdugan Viorel, SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR.10 / 25.01.2011


HOTĂRÂREA NR.10

din data de 25.01.2011

privind Programul de măsuri privind gospodărirea localitaţilor comunei Şiria în anul 2011

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

 • proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.563/24.01.2011 întocmit de administratorul public din cadrul Primăriei comunei Şiria;

 • expunerea de motive nr.564/24.01.2011;

 • raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Şiria;

– art. 36 alin.(2), lit. d şi alin. 6 lit.a din legea nr. 215/2001 republicată;

– O.G. nr. 21/2002 modificată şi completată.

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă Programul de măsuri privind gospodărirea localitaţilor comunei Şiria în anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria,viceprimar, administrator public, compartimentul urbanism şi secretarul comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE

Buzdugan Viorel, SECRETAR, Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR. 5 / 10.01.2011


HOTĂRÂREA NR.5

din data de 10.01.2011

privind Planul anual de lucrări de interes local pentru anul 2011

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de viceprimarul comunei Şiria;

– raportul de specialitate nr.119/07.01.2011 întocmit de serviciul urbanism;

– expunerea de motive nr.120/07.01.2011;

ţinând cont de prevederile:

– art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

– art. 36 alin.(2), lit. d şi alin. 6 lit.a din legea nr. 215/2001 republicată;

în temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 13 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă Planul anual de lucrări de interes local pentru anul 2011, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, viceprimar, administrator public, serviciul urbanism şi secretarul comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE Buzdugan Viorel SECRETAR, Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR. 2 / 10.01.2011

 

HOTĂRÂREA NR. 2

din 10.01.2011

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii privind obiectivul „Îmbunătăţirea reţelei de străzi în satele Şiria, Galşa, Mîsca”

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr. 117/07.01.2011 înaintat de serviciul urbanism;

 • expunerea de motive nr.118/07.01.2011;

 • documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii efectuată de SC EURO ROUTE SRL Arad,

ţinând cont de prevederile:

 • art. 36 alin. (4), lit.d şi alin (5) , lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

 • Legii nr. 50/1991, republicată;

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • HGR 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

 • O.M.D.L.P.L. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei…, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu 13 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii privind obiectivul „Îmbunătăţirea reţelei de străzi în satele Şiria, Galşa, Mîsca”, conform documentaţiei din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici:

 • Străzi în lungime totală=19,751 km din care : Şiria 16,217 km, Galşa 2,915 km şi Mîsca 0,620 km;

 • valoare totală investiţie 12.072,920 mii lei, inclusiv TVA.

ART.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi prin publicare pe site.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: serviciul urbanism.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Buzdugan Viorel AVIZAT DE LEGALITATE,

Secretar,

Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR. 3 / 10.01.2011

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 10.01.2011

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii privind obiectivul „Modernizarea Căminului cultural în satul Galşa ”

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– raportul de specialitate nr. 121/10.01.2011 înaintat de serviciul urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– expunerea de motive nr.122/10.01.2011;

– documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii efectuată de SC Blueprint SRL;

ţinând cont de prevederile:

– art. 36 alin. (4), lit.d şi alin (5) , lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

– Legii nr. 50/1991, republicată;

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;

– HGR 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

– O.M.D.L.P.L. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei…, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu 13 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii privind obiectivul „Modernizarea Căminului cultural în satul Galşa”, conform documentaţiei din Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici:

 • valoare totală investiţie 562,263 mii lei, inclusiv TVA.

ART.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi prin publicare pe site.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: serviciul urbanism.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Buzdugan Viorel AVIZAT DE LEGALITATE,

Secretar,

Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR. 4 / 10.01.2011

HOTĂRÂREA NR. 4

din 10.01.2011

privind aprobarea „Proiectului Integrat: Îmbunătăţirea reţelei de străzi în satele Şiria, Galşa, Mîsca; Modernizarea Căminului cultural în satul Galşa, comuna Şiria, jud. Arad” prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– raportul de specialitate nr. 123/07.01.2011 înaintat de administratorul public din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– expunerea de motive nr. 124/07.01.2011;

ţinând cont de prevederile:

– art. 36 alin. (2) lit.b şi alin. (4) lit. d, e, din Legea nr. 215/2001, republicată

– OUG nr.105/2010, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii;

în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 13 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă „Proiectul Integrat: Îmbunătăţirea reţelei de străzi în satele Şiria, Galşa, Mîsca; Modernizarea Căminului cultural în satul Galşa, comuna Şiria, jud. Arad” prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, în valoare totală de 12.635,183 mii lei.

ART.2 Numărul de locuitori care vor beneficia de realizarea investiţiilor menţionate mai sus este de 8140, din care 5011 în satul Şiria, 2170 în satul Galşa şi 959 în satul Mîsca.

ART.3 Consiliul local Şiria se angajează să asigure exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor.

ART.4 Consiliul local Şiria se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.

ART.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Şiria.

ART.6 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Arad în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

(2) Se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului

comunei Şiria. Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi prin publicare pe site.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria,serviciul urbanism şi administratorul public.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Buzdugan Viorel AVIZAT DE LEGALITATE,

Secretar,

Berghian Gabriela-Mihaela

HCL NR.181 / 30.12.2011

HOTĂRÂREA NR.181

din data de 30.12.2011

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2011 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2011

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

 • Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.10312/29.12.2011 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

 • expunerea de motive nr.10313/29.12.2011;

ţinând cont de prevederile:

 • art.36, alin.2, lit. b şi alin. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată;

 • art.19, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – judeţul Arad

 • Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

 • Primarul comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE,

Stoiconi Aurel Laurenţiu, SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela